TERMES GENERALS D’ÚS D’AQUESTA PÀGINA WEB

Alquilovers.com pertany a Anticipa Real Estate, SLU

Informació legal de PortalInquilino.com

  • Denominació comercial: PortalInquilino.com
  • Adreça: Poeta Aurora de Albornoz, 29010 Málaga.
  • Correu electrònic: PortalInquilino@alquilovers.com
  • Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 44396, foli 168, fulla B-454894.
  • NIF: B86963303

 

Informació comercial continguda a la pàgina web:

PortalInquilino.com ha obtingut la informació publicada en aquesta pàgina web de la documentació contractual i de gestió derivada del contracte de lloguer que l'usuari té formalitzat amb la marca Alquilovers. Per ampliar la informació els interessats hauran de sol·licitar-ho mitjançant infoportalinquilino@alquilovers.com o personalment a les oficines de PortalInquilino.com situades l'adreça abans indicada.

 

Propietat i ús de la pàgina web:

Aquesta web i el domini mitjançant el qual s’hi pot accedir, www.PortalInquilino.com, és propietat Anticipa Real Estate, SLU  (des d'ara endavant, Anticipa) i tots els elements que la composen, com texts, imatges, arxius d’estructura i disseny, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, i està prohibida la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts de la mateixa amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització de PortalInquilino.com.

Queda igualment prohibit establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de PortalInquilino.com diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a la web www.PortalInquilino.com, o la que en serveixi de substituta en un futur, així com presentar la pàgina web de PortalInquilino.com o la informació continguda en elles sota signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

En relació amb la informació i accés a la pàgina web, PortalInquilino.com:

• No garanteix la licitud, ni la legalitat de la informació o elements que poden contenir en pàgines que no siguin la pàgina web de PortalInquilino.com quan la titularitat dels mateixos no correspongui a PortalInquilino.com ni a les d’empreses del seu Grup, tot i que es compromet en fer el que calgui per tal d’evitar l’existència a la seva web de continguts il·lícits i, en cas de que tingui coneixement efectiu d’aquests elements, eliminar-los o impedir-ne l’accés.

 

• En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, Alquilovers.com no serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per l’accés i ús d’aquesta web tot incloent, però no limitant-se a, els produïts en els sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualsevol intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

• Es reserva el dret a realitzar sense necessitat d’avís previ modificacions a l'actual contingut de la seva pàgina web quan ho consideri oportú, així com podrà impedir o limitar l'accés a la web de forma temporal o permanent.

 

Ús del contingut del lloc:

Aquesta pàgina web té com a finalitat facilitar a l'arrendatari informació sobre el seu contracte de lloguer i la gestió d'alguns aspectes relatius al mateix. En tot cas, el contingut informatiu de la pàgina en cap cas altera el contingut del contracte de lloguer ni dels documents derivats de la seva gestió.

Tot el contingut publicat a la pàgina web, incloent, a títol exemplificatiu però no limitatiu, drets d'autor, drets similars o connexos a drets d'autor o al dret sui generis sobre bases de dades, patents, models d'utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font, texts, imatges, fotografies, marques comercials, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, obres musicals i/o audiovisuals, secrets comercials i “know-how”, independentment de si han estat registrats, s'ha sol·licitat el seu registre o no estan registrats (d'ara endavant, el “Contingut”) són propietat d'Anticipa o li han estat cedits a través d'una llicència per a la seva explotació i estan protegits per totes les lleis aplicables en matèria de propietat intel·lectual i industrial, incloses les lleis sobre defensa de la competència.

La pàgina web pot incloure enllaços a llocs web de tercers externs i independents d'Alquilovers.com (d'ara endavant, “Llocs Web de Tercers”). PortalInquilino.com inclou aquests enllaços per oferir als seus usuaris la possibilitat d'accedir a altres llocs web que estima puguin ser del seu interès. Els Llocs Web de Tercers són aliens al nostre control i declinem qualsevol tipus de responsabilitat pel que fa al contingut dels mateixos. Per tant, el fet que la pàgina web inclogui enllaços a Llocs Web de Tercers no implica de cap manera que PortalInquilino.com hagi aprovat o que estigui d'acord amb el contingut o la informació publicada en ells. En conseqüència, no assumim cap tipus d'obligació pel que fa al contingut o la informació publicada per Llocs Web de Tercers i per tant, l'accés a Llocs Web de Tercers quedarà sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

 

Publicació de contingut a la pàgina web:

La transmissió o càrrega (uploading) de Contingut per qualsevol mitjà a Alquilovers.com o a la pàgina web, implica la concessió a Alquilovers.com, per part de l'Usuari, d'una llicència gratuïta a nivell mundial per reproduir, distribuir, modificar i fer públic aquest Contingut. Alquilovers.com es reserva en qualsevol cas el dret d'utilitzar aquests Continguts.

 

Exclusions de responsabilitat:

El Contingut de la pàgina web té caràcter informatiu general i, per tant, podria resultar insuficient per a l'adopció per part de l'Usuari d'una decisió personal o de negoci. Alquilovers.com no està obligada, en cap cas, a demostrar la veracitat, exactitud, idoneïtat, integritat i vigència del Contingut. L'Usuari accepta que la utilització de la pàgina web i/o del Contingut serà sota el seu compte i risc, i que la pàgina web s'ofereix als Usuaris tal qual està disponible. Per tant, Alquilovers.com no formula garantia alguna, expressa o implícita, quant al lloc o el contingut, incloent, a títol merament enunciatiu, de comercialitat, infracció o adequació a un ús o finalitat en particular. En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, Alquilovers.com no assumeix cap tipus de responsabilitat per les decisions adoptades per l'Usuari basant-se en la informació facilitada a la pàgina web, ni pels danys directes o indirectes que pugui patir com a resultat d'actuacions basades en el lloc o els Continguts.

Alquilovers.com no assumirà cap tipus de responsabilitat per danys que pugui patir la maquinària, programari i/o dades de l'Usuari per qualsevol virus o contingut o programari maligne. L'Usuari serà l'únic responsable d'instal·lar al seu equip les eines necessàries per detectar i impedir que el seu equip, maquinari, programari i/o dades pateixin qualsevol tipus de danys.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent:

Els presents termes generals d'ús es regeixen per la llei espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-li en la seva condició de consumidor o Usuari, tota controvèrsia derivada de qüestions referents a la pàgina web serà sotmesa a la competència i jurisdicció exclusiva dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.